Jönköpings läns bildningsförbund

Vi är ett samverkansorgan för studieförbunden, folkhögskolorna,
regional utveckling (Landsting, bibliotek, länsmuseum) med engagemang
och intresse för folkbildning. Vi har som vår främsta uppgift att samordna
och stödja de gemensamma intresseområdena bland dessa organisationer.

Vi är en resurs för folkbildningen i länet genom att

• Främja frågor om livslångt lärande
• Beskriva och tydliggöra folkbildningens
samhällsnytta och effekter.
• Vara ett forum för information och dialog
 kring kvalitets- och etikfrågor.
• Utveckla kontakterna med politiker och
andra beslutsfattare.
• Stärka samhörigheten mellan medlemmarna
i bildningsförbundet och ge det en större
betydelse som representant för den
samlade folkbildningen i länet.
• Stödja och uppmuntra till utveckling
av samarbete i lokala samarbetsorgan.
• Verka för att anslagen till folkbildningen
i länet utvecklas positivt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar